🙏យើងខ្ញុំមានលក់ស៊ីមកាត និង ចុះឈ្មោះជូនអតិថិជនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ *ដើម្បីទិញបានអតិថិជនត្រូវមាន៖ 👉 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន Passport and Visa ឬ ឆាយា សំរាប់ព្រះសង្ឃរ ...សូមអគុណ!
* * *

Smart ការ៉េដាច់​ ស្អាតៗ ថ្មីៗ

Smart ការ៉េដាច់
1 015 373332 35$
2 015 424448 39$
3 016 373331 35$ 
4 016 353338 35$
5 016 797770 35$
6 016 393332 35$
7 086 252229 35$
8 086 959998 78$
9 086 939991 35$
10 086 707773 35$
11 086 707771 35$
12 086 848881 35$
13 086 808885 39$
14 081 525554 35$
15 081 343330 35$
16 081 474449 35$
17 081 303332 35$
18 081 494448 35$
19 081 696662 35$
20 081 292225 35$
21 081 252227 35$
22 081 737775 35$
23 081 272229 35$
24 081 787773 35$
25 081 797770 35$
26 081 848887 35$
27 087 959993 45$
28 087 929995 45$
29 087 232229 35$
30 087 404447 35$
31 098 262228 35$
32 098 575552 35$ 
33 098 707775 35$
34 098 909991 35$
35 098 575559 35$
36 093 515550 35$
37 093 737776 55$
38 069 858889 55$
39 069 838887 55$

Comments

  1. បងមានលេខ 636668?

    ReplyDelete
  2. 087897779 បើមានដម្លៃមិចបង

    ReplyDelete

Post a Comment

Telegram

Popular posts from this blog

Smart 010 លេខស្អាតៗ​ ថ្មីៗ

Smart 19$

Smart លេខពិសេស