🙏យើងខ្ញុំមានលក់ស៊ីមកាត និង ចុះឈ្មោះជូនអតិថិជនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ *ដើម្បីទិញបានអតិថិជនត្រូវមាន៖ 👉 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន Passport and Visa ឬ ឆាយា សំរាប់ព្រះសង្ឃរ ...សូមអគុណ!
* * *

2-Line លេខ ២ ប្រពន្ធ័

Smart + Cellcard
Smart
Cellcard
087 812222
077 812222
$2,999
Smart
Cellcard
069 390000
078 390000
1,500
Smart
Cellcard
087 533337
099 533337
$650
Smart
Cellcard
086 900006
089 900006
$777
Smart
Cellcard
093 567897
061 567897
$399
Smart
Cellcard
070 234560
089 234560
$555
Smart
Cellcard
098 777867
099 777867
$368
Smart
Cellcard
016 777182
099 777182
$299
Smart
Cellcard
015 554000
012 554000
$399
Smart
Cellcard
093 222877
011 222877
$299
Smart
Cellcard
015 296000
012 296000
$499
Smart
Cellcard
016 372000
012 372000
$499
Smart
Cellcard
015 231000
012 231000
$499
Smart
Cellcard
098 617000
012 617000
$499
Smart
Cellcard
087 273999
012 273999
$755
Smart
Cellcard
093 805999
012 805999
$755
Smart
Cellcard
093 292299
095 292299
$222
Smart
Cellcard
069 678567
011 678567
$300
Smart
Cellcard
010 567345
078 567345
$278
Smart
Cellcard
081 307878
095 307878
$155
Smart
Cellcard
010 703336
012 703336
$188
Smart
Cellcard
087 470470
077 470470
$470
Smart
Cellcard
093 773168
078 773168
$320
Smart
Cellcard
086 579168
077 579168
$245
Smart
Cellcard
086 255168
092 255168
$350
Smart
Cellcard
010 263168
089 263168
$288
Smart
Cellcard
081 362468
012 362468
$188
Smart
Cellcard
010 773358
012 773358
$135
Smart
Cellcard
087 512266
012 512266
$145