🙏យើងខ្ញុំមានលក់ស៊ីមកាត និង ចុះឈ្មោះជូនអតិថិជនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ *ដើម្បីទិញបានអតិថិជនត្រូវមាន៖ 👉 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន Passport and Visa ឬ ឆាយា សំរាប់ព្រះសង្ឃរ ...សូមអគុណ!
* * *

3-Line លេខ ៣ ប្រពន្ធ័

Smart+Cellcard+Metfone
01
070 500 666
077 500 666
068 500 666
3 = 1455$
Smart+Cellcard+Metfone
02
081 300009
095 300009
066 300009
3 = 799$
Smart+Cellcard+Metfone
03
087 316789
012 316789
067 316789
3 = 666$
Smart+Cellcard+Metfone
04
070 786677
012 786677
060 786677
3 = 666$
Smart+Cellcard+Metfone
05
093 880002
092 880002
068 880002
3 = 355$
Smart+Cellcard+Metfone
06
010 837778
090 837778
078 837778
3 = 399$
Smart+Cellcard+Metfone
07
093 777017
099 777017
060 777017
3 = 450$