🙏យើងខ្ញុំមានលក់ស៊ីមកាត និង ចុះឈ្មោះជូនអតិថិជនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ *ដើម្បីទិញបានអតិថិជនត្រូវមាន៖ 👉 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន Passport and Visa ឬ ឆាយា សំរាប់ព្រះសង្ឃរ ...សូមអគុណ!
* * *

Cellcard ក្បាល 076 ស្អាតៗ​ ថ្មីៗ

Cellcard
1 076 2277929 $35 
2 076 2545558 $35 
3 076 2549494 $35 
4 076 2611124 $35 
5 076 2677763 $35 
6 076 2690003 $35 
7 076 2737372 $35 
8 076 2772787 $45 
9 076 2800013 $35 
10 076 2828121 $45 
11 076 2965557 $35 
12 076 7575767 $88 
13 076 2002007 $125 
14 076 3003007  $125 
15 076 8008007 $125 
16 076 2220009 $125 
17 076 6333386 $99 
18 076 6666035 $120 
19 076 6666048 $100 
20 076 6666052 $110 
21 076 3333195 $148 
22 076 3333196 $148 
23 076 3333679 $138 
24 076 6666914 $100 
25 076 7777812 $222 
26 076 7777574 $138 
27 076 7777590 $158 
28 076 7777648 $138 
29 076 7777694 $138 
30 076 2220004 $99 

Comments

Telegram

Popular posts from this blog

Smart 010 លេខស្អាតៗ​ ថ្មីៗ

Smart 19$

Smart លេខពិសេស