🙏យើងខ្ញុំមានលក់ស៊ីមកាត និង ចុះឈ្មោះជូនអតិថិជនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ *ដើម្បីទិញបានអតិថិជនត្រូវមាន៖ 👉 អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ លិខិតឆ្លងដែន Passport and Visa ឬ ឆាយា សំរាប់ព្រះសង្ឃរ ...សូមអគុណ!
* * *

Metfone 031

Metfone
1 031 2017 234 $35 
2 031 4444885 $150 
3 031 4444886 $150 
4 031 4444887 $150 
5 031 4444900 $150 
6 031 4444933 $150 
7 031 7770215 $35 
8 031 7770232 $35 
9 031 7770235 $35 
10 031 9999798 $450 
11 031 9999989 $3,333